Onze kantoren

Onze kantoren

 • België:

  Antwerpen
  Cobelair bvba – Antwerp dept.
  T 0032 (0)3 366 61 40
  F 0032 (0)3 366 61 47
  E anr@cobelair.be

 • België:

  Brussel
  B.Z. Machelen Cargo 738/2 B1.1
  1830 Machelen – Belgium
  T 0032 (0)2 513 96 07
  F 0032 (0)2 251 95 67
  E bru@cobelair.be

 • België:

  Luik
  Cobelair bvba – Liege dept.
  E lgg@cobelair.be

 • Frankrijk:

  Parijs
  Cobelair bvba – Paris dept.
  95703 Roissy aéroport CDG, France
  E par@cobelair.eu

 • Nederland:

  Amsterdam
  Cobelair bvba – Amsterdam dept.
  The Netherlands
  E ams@cobelair.eu

 • Duitsland:

  Frankfurt
  E fra@cobelair.eu

 • Luxemburg:

  Luxemburg
  Cobelair bvba – Luxembourgdept.
  Luxair Cargo Center, Office U453
  L-1360 Luxembourg
  E lux@cobelair.eu